W naszej działalności w zakresie badania instalacji elektrycznych, pomiarów i protokołowania spełniamy wymagania następujących norm i aktów prawnych :

 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – z późn.zm.
 2. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – z późn.zm.
 3. Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – z późn.zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013  r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
 6. Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej – z późn.zm.
 7. Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – z późn.zm.
 8. Rozporządzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu – Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z poźn.zm.).
 9. Rozporządzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.
 10. PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6. Sprawdzenie.
 11. PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
 12. PN-IEC 60050-95:2001 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.
 13. PN-IEC 60050-826:2007P – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 14. PN-EN 61140:2005 (U) – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
 15. PN-IEC 60038:1999 – Napięcia znormalizowane IEC.
 16. PN-EN 60445:2011 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
 17. PN-EN 60446:2011 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
 18. PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
 19. PN-EN 60617-2:2003 – Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 2: Symbole elementów, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia.
 20. PN-EN 60073:2003 (U) – Zasady i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.
 21. PN-EN 60417-1:2002 (U) – Symbole graficzne stosowane w urządzeniach. Część 1: Przegląd i zastosowanie.
 22. PN-IEC 755+A1+A2:1996 – Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.
 23. PN-E-04700:1998/Az1:2000 – Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
 24. PN-EN 62841-1:2015-11 – Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 25. PN-88/E-08400-10 – Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacji.
 26. PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.
 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).
 28. PN-HD 60364-6:2016-07 – wersja angielska