Oferujemy przeprowadzenie sprawdzeń okresowych ( badań) instalacji elektrycznych i wykonanie protokołów z badań niezbędnych do spełnienia wymagań stawianych nadzorcom nieruchomości przez Prawo Budowlane.

Istniejące instalacje elektryczne i piorunochronne powinny być badane co najmniej raz na 5 lat. Przepisy takie zawarte są w Prawie Budowlanym : Dziennik Ustaw 2006, nr 156, pozycja 1118. Określają one, że okres pomiędzy kolejnymi badaniami powinien być uzależniony od :

  • rodzaju instalacji,
  • zastosowania instalacji i działania,
  • wpływu warunków zewnętrznych,
  • częstości i jakości jej konserwacji.

krótszy, od wyżej wspomnianego, dla następujących przypadków :

  • miejsc pracy gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru spowodowanego trudnymi warunkami w pomieszczeniach powodującymi przyspieszoną degradację instalacji,
  • miejsc pracy gdzie występują zarówno instalacje niskiego jak i wysokiego napięcia,
  • dla obiektów komunalnych,
  • terenów budowy
  • instalacji bezpieczeństwa – oświetlenie awaryjne itp.
Pomiar impedancji pętli zwarcia miernikiem MPI-530-IT

Z ogólnie przyjętej praktyki inżynierskiej wynika, że okresy sprawdzeń powinny być zależne od warunków występujących w pomieszczeniach ( zobacz Tabelę poniżej )

Tabela


Okres pomiędzy kolejnymi badaniami
Rodzaje
pomieszczeń
Skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej
Rezystancja izolacji

O wyziewach żrących
nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
Zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
Otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100%, wilgotne przejściowo 75-100% nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
Gorące o temp. pow. powyżej 35 stopni C nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
Zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi ( ZL I, ZL II, ZL III) nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
Zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
Pozostałe nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat

Informacje techniczne opracowano na podstawie materiałów firmy Sonel S.A. dostawcy sprzętu na którym przeprowadzane są wszelkie badania naszej firmy.