Oferujemy przeprowadzenie sprawdzeń ( badań) odbiorczych instalacji elektrycznych i wykonanie protokołów z badań niezbędnych do dokonania odbioru obiektu przez Nadzór Budowlany.

Wykonujemy badania nowych obiektów jak również obiektów po modernizacjach instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu instalacji, jej modernizacji lub remoncie a przed jej przekazaniem do eksploatacji użytkownikowi każda instalacja elektryczna powinna być sprawdzana (badana). Po zakończeniu badania sporządzamy szczegółowy protokół odbiorczy. Dokumentacja ta zawiera szczegóły dotyczące badanej instalacji łącznie z zapisem oględzin i wyników prób. Protokół z badań odbiorczych instalacji stanowi podstawę do odbioru obiektu przez odpowiedni Nadzór Budowlany.

Osoby dokonujące sprawdzeń i pomiarów posiadają odpowiednie kwalifikacje i są kompetentna w zakresie wykonywanych prac i oceny wyników badań (uprawnienia E i D).

W badaniach instalacji wykorzystujemy sprzęt pomiarowy firmy Sonel S.A. posiadający odpowiednie Certyfikaty Kalibracji oraz aktualne Świadectwa Wzorcowania. Protokoły z badań wykonujemy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania i załączamy skany wszystkich wymaganych dokumentów.

Sprawdzenie odbiorcze wykonywane przez naszą firmę składa się z dwóch zasadniczych etapów : oględzin i prób.

Oględziny wykonujemy przed jakimikolwiek próbami – przed włączeniem zasilania instalacji. Czynność ta jest szczególnie ważna i jest przeprowadzana bez pośpiechu z należytą starannością. Dopiero pozytywny wynik oględzin pozwala nam na podanie napięcia do instalacji i wykonania prób. Norma PN-HD 60364-6 w punkcie 61-2-3 szczegółowo specyfikuje zakres oględzin:

a. sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
b. występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz
ochrony przed skutkami działania ciepła;
c. dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia;
d. dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
e. występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia;
f. dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne;
g. prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych;
h. przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych;
i. obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;
j. oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp.;
k. poprawność połączeń przewodów;
l. występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych
głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych;
m. dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.

Sprawdzenie odbiorcze polega na porównaniu uzyskanych wyników pomiarów z odpowiednimi kryteriami zawartymi m.in. w wieloarkuszowej normie PN-IEC 60364 w celu sprawdzenia, czy spełniają one zawarte tam kryteria. W przypadku rozbudowy lub dokonania zmian w istniejącej instalacji przeprowadzamy pełne badania jak dla nowej instalacji.
Przed przystąpieniem do pomiarów stosujemy środki ostrożności aby upewnić się, że wykonywanie pomiarów nie spowoduje niebezpieczeństwa dla osób i zwierząt domowych oraz nie narazi na uszkodzenie badanego obiektu i wyposażenia nawet, gdy obwód jest wadliwy.
W ramach przeprowadzonych badań wykonujemy dodatkowo dokumentację fotograficzną.