Oferujemy wykonanie pomiarów rezystancji / impedancji podłóg i ścian pomieszczeń roboczych.

Pomiary rezystancji / impedancji podłóg i ścian wykonujemy miernikami MPI-530IT przy wykorzystaniu sond PRS-1 firmy Sonel.

Sonda PRS-1 do pomiaru rezystancji/impedancji podłóg i ścian

W badanych pomieszczeniach wykonujemy co najmniej trzy pomiary (w tym samym pomieszczeniu), z czego jeden w odległości około 1m od znajdującej się w tym pomieszczeniu dostępnej części przewodzącej obcej. Pozostałe pomiary wykonujemy w większych odległościach. Pomiarów tych dokonujemy przy napięciu sieci w stosunku do ziemi i przy częstotliwości nominalnej. W przypadku pomiaru układu DC o napięciu znamionowym nie przekraczającym 500 V dokonujemy pomiaru rezystancji izolacji napięciem probierczym minimum
500 V, dla układu o napięciu znamionowym większym niż 500 V wykonujemy pomiar izolacji napięciem probierczym minimum 1000 V DC.

Poniższy rysunek ilustruje sposób wykonania przez nas pomiaru rezystancji izolacji podłóg i ścian w stosunku do ziemi lub do przewodu ochronnego.