Oferujemy badania sprawności i parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.

Wykonujemy pomiary czasów wyłączania wszystkich typów wyłączników różnicowo-prądowych RCD typu AC, A, F, B i B+ o prądach różnicowych 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA i 1000 mA dla wyłączników krótko-zwłocznych, bezzwłocznych i selektywnych.


Przy pomiarach czasu zadziałania stosujemy następujące krotności prądu znamionowego (IΔn) : 0,5 IΔn, IΔn, 2 IΔn i 5 IΔn.

pomiar wyłącznika RCD
Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD.

Sprawdzamy czy zmierzony czas zadziałania spełnia wymogi podane w Tabeli 1. Kierując się dobrą praktyką inżynierską można dokonać oceny na podstawie normy IEC/EN 6008.

Maksymalne czasy wyłączenia wyłącznika RCD
Tabela 1 – Maksymalne czasy wyłączania

Dla prądów o wartości znamionowej prądu różnicowego wyłącznika RCD czasy zadziałania wyłączników RCD przedstawiono w tabeli poniżej.

Maksymalne czasy zadziałania wyłączników RCD dla prądu znamionowego
Maksymalny czas zadziałania wyłączników RCD dla znamionowego prądu różnicowego (IΔn)

Wykonujemy także sprawdzeń / pomiarów dla wyłączników RCD nie podłączonych do instalacji :

pomiar wyłącznika RCD nie podłączonego do sieci
Pomiar za pomocą adaptera TWR-1 produkcji Sonel S.A.

Wynik sprawdzenia / pomiaru wyłącznika RCD na ekranie przyrządu:

pomiar wylącznika RCD - wynik
Pomiar miernikiem MPI-530-IT